KBB (Кulak Burun Boğaz)

Otitlerin komplikasyonları (kulak iltihabının komplikasyonları)

Kronik Otitlerin tedavi edilmemeleri sonucu Ortaya çıkabilecek komplikasyonları sayacak olursak, bunları sırası ile;

1- Kafa Dışı Komplikasyonlar.
2- Kafa içi Komlikasyonlar olarak gözden geçireceğiz

1-Kafa Dışı (Ekstrakraniyal) Komplikasyonlar:

a. Postauriküler, subperiostal (mastoid) abseleri
b. Zigomatik abseler
c. Bezold absesi
d. Fasial Paralizi olarak üç bölümde gözden geçireceğiz.

a. Mastoid ve subauriküler abseler:
Antrum ve mastoid selüleri ampiyemleşince bu cerahat birikintisi drene olmaya
çalışır. Mastoid kemiğin dış yüzünü (lamina eksterna) deler ve hemen kulak
arkasından cilt altına çıkar ve subperiostal abseler oluşur. Sonuçta, Otit +
ağrılı, kızarık, şiş ve fluktuan retroauriküler bölge, ateş, kulak kepçesinin öne
ve aşağıya itildiği görülür.

Tedavi:

Prof. Dr. Selçuk ONART

Cerrahidir: Abseyi açıp içeriye dren konulur. Orta kulak iltihabı ile de mücadele
edilir. Mastoidit tedavisi de eklenir.
-Akut olgularda : Simple mastoidektomi veya
-Kronik olgularda: Radikal mastoidektomi uygulanır

b. Zigomatik abseler :
Aynı prensiplere göre hareket edilir (Zigoma sellülerinin iltihabı ile zigomatik
kemikte subperiostal apse oluşur).

c. Bezold absesi :
Enfeksiyon, mastoid kemiğin zirvesindeki genişce hücresinin tabula
eksternasını delerek m. sternocleidomastoideus’un lifleri boyunca fasyası
içinde ilerler. Klavikula üzerine kadar uzanabilir. Diğer belirtiler yanında o
tarafa tortikolis (Başın lezyon tarafına eğilmesi) vardır. Çünki, adale
gerginken çok ağrılıdır

Tedavi: Cerrahidir.
Sternokleidomastoid kasın ön kenarından, alt kısımdan girilir ve drene edilir.
Mastoidit tedavisi eklenir.

d. Fasial Paralizi:
Fallop kanalındaki schwann kılıfının ödemi sonucunda oluşur. Periferik tipte ve
totaldir.

2-Kafa İçi (İntrakraniyal) Komplikasyonlar :
a. Ekstradural abseler
b. İntradural abseler
c. Beyin ve beyincik abseleri = (%5-10) 2/1 (beyin / beyincik)
d. Sinüs tromboflebitleri ve otojen sepsis
e. Menenjit = Primer: 1 etapta, derhal
Sekonder: Diğer olaylardan

a. Ekstradural abse :
Genellikle belirti vermez.
-Subfebril ateş,
-başağrıları vardır.

b. İntradural abse :
Duranın 2 yaprağı arasında püy birikmesidir (interdural).
Belirtilere ilaveten BOS basıncı ve lenfositoz vardır.
Drenaj gerekir.

c. Beyin ve beyincik abseleri :
-Beyin ve beyincik abselerinin %40’ı kulak iltihabından kaynaklanır.
-% 95 mortal seyreder.
-Enfeksiyon, Araknoidde ( Beyin Zarı ) oluşan fibröz reaksiyonun açtığı
yoldan girer.
-Gri cevher pek tutulmaz.

1) İlk ensafalit safhasını takiben beyaz cevherde yerleşir.
2) Çevrede glial proliferasyon neticesi enkapsüle olur. İçerisi abseleşir. Virülan
mikroplarla bu kapsül teşekkül etmeyebilir. Abse uzun süre sessiz kalır, buna
“Latans dönem”denir. Subfebril ateş, apati v.s. vardır.
3) Bu 2. safhayı takiben (yıllarca sürebilir !) manifest çevrede küçük yeni
abseleşmeler ile lezyon genişler ve kitle etkisi yapar. Yerine göre nörolojik
hadiseler (fokal belirtiler + kafaiçi hipertansiyonu) olur. Kusmalar ve papilla
stazı olur.

d. Sinüs sigmoideus (lateralis) tromboflebiti & otojen sepsis :
-En sık görülen intrakraniyal komplikasyondur. Akut vakalarda tek, kronik
vakalarda mikst etken bulunur. Streptokok, Stafilokok, Pnömokoklar bir
arada bulunabilir.

1. Par continuatem (temadiyet)
2. Par contiguatem (temas) yolları mevzubahistir.

Mastoidin küçük venülleri sinüs sigmoideusa dökülürler. CHE’i de taşırlar. Bu
olay akut hemorajik mastoiditlerde β-hemolitik streptokoklarla meydana
gelir. Kronik otitis mediada ilerleyen osteit veya kolesteatomun kitlesel
etkisiyle ve taşıdığı mikropların etkisi neticesi (periflebit -tromboz) de olabilir.

1.Akut ve ağır seyirli olur, sepsis yapar.
2.Genel dolaşıma katılarak her yerde yeni mikotik abseler yapabilir (pyemi)

Belirtiler:
-Başağrıları, bulantı, kusma
-MSS basınç, protein, gözdibinde papilla stazı
-Lökositoz, opsoninler
-Ateş: Toksik tipte, devamlı yüksek (40°C) veya 39-40° C’ye çıkan bacaklı
ateş, titreme
-Ateşli devrede kan kültürü (+)
-Queckenstedt testi (Tobey-Ayer): V. Jugularise basılınca MSS basıncı
derhal artar. Bu V. Jugularisin lümeninin açık olduğuna işaret eder. Tıkanık,
işlemeyen vena da bu (-) bulunur.

Tedavi:
-Sinüs durası açılarak trombofilebit temizlenir varsa peridural abseler
boşaltılır.
-Radikal mastoidektomi yapılır.
-Antibiyotikler verilir.
-Antikoagülan tedavi, gerekirse transfüzyonlar verilir.
-Bir tedbir olarak V. Jugularis İnterna bağlanabilir.

e. Menenjit:
-Bütün bu olaylar sırasında etkenin subaraknoidal mesafe ve meninkslere
yayılması ile meydana gelir.
-Önce primer olay tedavi edilmelidir.
-Antibiyotik tedavisi sıklıkla yeterli olmaktadır.

Sağlık haberlerine hızlıca ulaşabilmek hem de destek olmak için Google News'te Sağlık News'e abone olun. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir